Odstúpenie od zmluvy

 Sušenie stavieb | Odvlhčovanie priestorov

 Sušenie stavieb | Odvlhčovanie priestorov

skcsen
  • ALBA Slovakia s.r.o.
    Okrem zariadení uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Prenajímateľ sa môže dohodnúť s nájomcom na uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

Ku skončeniu nájmu dochádza uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na skončení nájmu ešte pred uplynutím dojednanej doby. V prípade, ak po skončení nájmu nájomca vec užíva aj naďalej po skončení nájmu, musí prenajímateľ podať žalobu na súd o vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti do 30 dní po skončení nájmu. Ak tak prenajímateľ neurobí v uvedenej lehote, nájomná zmluva sa obnovuje za rovnakých podmienok, za akých bola uzavretá pôvodne. Platí, že nájom dojednaný na dlhšiu dobu ako jeden rok sa obnovuje vždy na rok a nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje tiež na jeden rok. Táto úprava však neplatí pre nájom bytov.(§ 676 ods. 2 Obč. zák.).

Nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno ukončiť skôr pred jej uplynutím len na základe dohody prenajímateľa  s nájomcom a ak nedôjde k dohode tak len na základe výpovede.

Pri nájme hnuteľnej veci je výpovedná lehota jeden mesiac. Táto výpovedná lehota však platí len v prípade, ak si prenajímateľ a nájomca v zmluve nedohodli inú výpovednú lehotu.

Ukončiť  nájomnú zmluvu je možné aj výpoveďou zmluvy zo strany nájomcu ako aj prenajímateľa.

Nájomcovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy, ak mu bola odovzdaná prenajatá vec v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. Rovnaké právo má nájomca aj v prípade, že prenajatá vec sa stala nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie počas trvania nájmu s tým, že nájomca si riadne plnil svoje povinnosti pri užívaní veci a nespôsobilosť veci nebola ním spôsobená, -prenajatá vec sa stala neupotrebiteľnou.

Nájomca môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak tretia osoba uplatňuje k prenajatej veci  práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu -prenajatej veci bola odobratá taká dôležitá časť, bez ktorej sa vec nedá riadne užívať.    

Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nájomca aj napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec spôsobom alebo ak trpí užívanie veci  takým spôsobom, že mu vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda.

Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nájomca nezaplatil splatné nájomné napriek tomu, že mu poslal upomienku ani do splatnosti ďalšieho nájomného. V prípade, že je doba splatnosti kratšia ako tri mesiace, tak platí lehota na odstúpenie tri mesiace. Prenajímateľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, príslušný orgán rozhodol právoplatným rozhodnutím o povinnosti vypratať prenajatú vec.

 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

www.suseniestavieb.sk

 

 

created by: Marek Sarvas