Všeobecné obchodné podmienky - prenájom

 Sušenie stavieb | Odvlhčovanie priestorov

 Sušenie stavieb | Odvlhčovanie priestorov

skcsen
 • ALBA Slovakia s.r.o.
  Okrem zariadení uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

DOKLADY POTREBNÉ NA PRENÁJOM:


Dokumenty požadované na registráciu nového subjektu pred prvým prenájmom:

 • Súkromné osoby: 2 platné identifikačné doklady: občiansky preukaz + pas alebo vodičský preukaz. Prenajímateľ má právo urobenia fotokópii týchto dokladov z dôvodu boja proti trestnej činnosti ak má akékoľvek podozrenie.
 • Firmy a podnikatelia: výpis z obchodného alebo živnostenského registra + preukaz totožnosti alebo cestovný pas. V prípade platiteľov DPH, osvedčenie o registrácii DPH.
 • Osoba, ktorá nie je uvedená v živnostenskom registri ako štatutárny orgán spoločnosti, je povinná predložiť platnú plnú moc osoby oprávnenej zo zákona konať v tejto spoločnosti.

Toto opatrenie chránia zákazníkov pred zneužitím informácií v obchodnom styku na účely podvodného alebo neautorizovaného prenájmu. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri každom ďalšom požičaní preukaz totožnosti alebo platné splnomocnenie od osoby, ktorá si prenajíma zariadenia.


VRATNÁ 
ZÁLOHA

Podmienkou 
prenájmu je zloženie vratnej zálohy, ktorej výška závisí od hodnoty zapožičaného zariadenia a druhu obchodného vzťahu.

 • Úplne neznámi zákazníci skladajú zálohu v plnej výške.
 • Zákazníci, ktorí podpísali rámcovú zmluvu alebo majú dlhú históriu, plnia si včas svoje záväzky skladajú kauciu podľa dohody.


V prípade veľkého objemu otvorených objednávok, môže byť požadovan
á záloha bez ohľadu na obchodnú históriu zákazníka.

Zákazníkom ponúkame vo vybraných prípadoch kombináciu základn
ej zálohy a alternatívnej formy zábezpeky, ako je záložné právo k hnuteľnému majetku, ktorý je preukázateľne vo vlastníctve zákazníka.

CENY 
PRENÁJMOV

Aktuálne ceny za prenájom vrátane alebo bez 
obsluhy nájdete na http://www.suseniestavieb.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

PLATBA VRÁTENEJ 
ZÁLOHY

Platby v hotovosti je možné získať až do zákonom stanoveného limitu alebo prevodom na účet 
požičovne, ​​pričom stroj bude prenajatý až po započítaní sumy na účet. Vratná záloha sa vracia až po vrátení zariadenia rovnakým spôsobom ako bola zaplatená.

PLATBA PRENÁJMU

Hotovostné platby môžu byť prijaté až do zákonom stanoveného limitu alebo prevodom na účet 
požičovne podľa podmienok nájmu.

PREPRAVA STROJOV

Doprava je poskytovaná samotným nájomcom alebo je možné využiť možnosť požičania si ťažnej súpravy, ktorá spĺňa hmotnostný limit vodičského preukazu skupiny B. V prípade prenájmu zariadenia 
s obsluhou sa prenájom zariadenia a prenájom ťažnej súpravy platí osobitne. Cena za prenájom sa odvíja od aktuálneho cenníka.

Nie sme zodpovední za zmenu trasy kvôli aktuálnej dopravnej situácii alebo zásahu vyššej moci.

PRACOVNÝ ČAS A OPOTREBOVANIE

Za jeden deň je možné pracovať s prenajatým strojom 24 HTH (motor hodín). Nájomca je povinný doniesť zariadenie v stanovenom čase. Ak prinesie zariadenie po stanovenom čase prenajímateľ si môže účtovať za každú aj začatú hodinu pokutu 10 % z nájomného

PODMIENKY PRE
DANIA A VRÁTENIA zariadenia

 • zariadenia vrátane príslušenstva sú dodávané na základe nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca zaväzuje disponovať prenajatým vybavením v súlade s podmienkami odovzdania a vrátenia zariadenia. Podpisom nájomca súhlasí s tým, že podmienkam rozumie, súhlasí s mini a bude sa podľa nich riadiť.
 • Nájomca prevzal čisté zariadenie vrátane príslušenstva v prevádzkovom stave a súhlasí so zmluvnými podmienkami.
 • V prípade, že nájomca nedodrží podmienky platby, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania 0,1% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 • Nájomca bol riadne a plne oboznámený s prevádzkou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky prenajatého zariadenia. Zároveň sa zaväzuje informovať osobu, ktorá bude obsluhovať zariadenie s týmito informáciami.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nebude používať zariadenie alebo jeho príslušenstvo na iné účely, než na ktoré je určený.
 • Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zariadenie a príslušenstvo proti krádeži takým spôsobom, ktorý poisťovne považujú za bezpečné. Ak k odcudzeniu aj tak dôjde, je nájomca povinný to okamžite oznámiť polícii, ústne a písomne aj ​​prenajímateľovi. Nájomca sa týmto tiež zaväzuje zaplatiť náhradu škody do výšky trhovej ceny zariadenia.
 • Nájomca sa zaväzuje vykonať pravidelnú údržbu na vlastné náklady. Ak sám nemôže vykonať údržbu, je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a nesmie zariadenie ďalej používať.
 • Nájomca je zodpovedný za škody, ktoré na stroji vznikli jeho vlastnou vinou alebo vinou tretej strany.
 • Nájomca sa zaväzuje, že nebude obsluhovať zariadenia pod vplyvom drog alebo alkoholu.
 • V prípade poruchy zariadenia alebo potreby údržby, ktorú nájomca nemôže vykonať, nájomca nie je zbavený povinnosti platiť nájomné.
 • Nájomca ručí je zodpovedný za správne a včasné vrátenie zariadenia a príslušenstva v dohodnutom čase. Ak tak neurobí, zaväzuje sa aj naďalej platiť nájomné zvýšené o 100% po tomto termíne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Prenajímateľ sa zaväzuje zaplatiť za vyčistenie špinavého zariadenia cenu rovnajúcu sa 50% denného nájomného.
 • Nájomca nesmie prenajatú vec zariadenie alebo príslušenstvo odcudziť, dať, predať alebo prenajať tretej strane alebo ju použiť ako zálohu.
 • Za jeden deň je možné pracovať 24 MTH (moto hodín).
 • V prípade nadmerného znečistenia zariadenia sa účtuje pokuta za vyčistenie až do výšky 30,- € za uvedenie zariadenia do prevádzky.
 • Požičovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť prenajať zariadenie alebo iný vec z ponuky požičovne komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú schválené a platné od 1.10.2020

 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

www.suseniestavieb.sk

 

 

created by: Marek Sarvas